HOẠT ĐỘNG GROUP BILLINGS SG NĂM 2019

BÁO CÁO GIẢNG DẠY PP RỤNG TRỨNG BILLINGS NĂM 2019

Nhóm Billings Saigon

 

DẠY CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG HÔN NHÂN, Tgp.Saigon

STT

Tên giáo xứ/ Nơi dạy

Số khóa học

Số tiết dạy/khóa

Số học viên TB/khóa

Đối tượng

      Tên giảng viên                Trợ giảng
1 Gx Xóm Chiếu 2 2 180 Kim Xuyến Như Lan
2 Gx An Lạc 1 4 20 Kim Xuyến  
3 Gx Phú Trung 2 4 80 Kim Xuyến  
4 Gx Giuse, Gò vấp 3 8 25 Cao Nhàn  
5 Gx Trung Mỹ Tây 1 4 70 Kim Hoàng Bích
6 Gx Phaolo Bình tân 4 4 160 Tuyết Minh Thiên, Kim Hoàng, Bích
7 Gx Mông Triệu 2 4 20 Tuyết Minh Thiên
8 Gx Mẫu tâm 2 4 40 Tuyết Minh Như Lan, Kiều, Thiên
9 Gx Chợ Quán 2 2 40 Tuyết Minh Như Lan
10 Gx Kỳ Đồng 2 2 120 Tuyết Minh  
11 TTMV DCCT 4 2 200 Tuyết Minh Như Lan, Thiên, Kim Hoàng
12 Gx Jeane D’arc 1 2 25 Tuyết Minh  
13 Gx Nam Thái 1 2 25 Tuyết Minh Diệp
14 Gx Bình Thới 1 2 30 Tuyết Minh  
15 Gx Hàng Xanh 1 2 35 Tuyết Minh Kim Hoàng, Sr Phượng
16 Gx Phú Thọ Hòa 1 4 40 Tuyết Minh Thiên, Kim Hoàng
17 Gx Bến Cát, Gò Vấp 1 2 40 Tuyết Minh  
18 Gx Bắc Dũng 1 4 30 Kim Lan  
19 Gx Bình Thái 2 4 60 Kim Lan  
20 Gx Bình Thuận 3 6 220 Kim Lan, Thanh Xuyến Kim Hoàng, Nhung
21 Gx Bình Triệu 2 4 70 Kim Lan  
22 Gx Cầu Lớn 1 4 25 Kim Lan, Huy Trân  
23 Gx Chí Hoà 2 4 50 Kim Lan  
24 Gx Đa Minh 3 4 200 Kim Lan  
25 Gx Hà Đông 2 4 70 Kim Lan  
26 Gx Hiển Linh 1 4 25 Kim Lan  
27 Gx Huyện Sĩ 2 4 50 Kim Lan  
STT Tên giáo xứ/ Nơi dạy Số khóa học Số tiết dạy/khóa Số học viên TB/khóa

Đối tượng

Tên giảng viên Trợ giảng
28 Gx Lạc Quang 2 4 70 Kim Lan  
29 Gx Lạng Sơn 2 4 80 Kim Lan  
30 Gx Lộc Hưng 2 4 50 Kim Lan  
31 Gx Nam Hoà 1 4 30 Kim Lan  
32 Gx Tân Châu 1 4 20 Kim Lan  
33 Gx Tân Phú 2 4 100 Kim Lan, Thanh Xuyến  
34 Gx Tân Phú Hoà 1 4 40 Kim Lan  
35 Gx Tân Việt 2 4 120 Kim Lan  
36 Gx Thái Bình 2 4 60 Kim Lan  
37 Gx Phú Bình 2 4 50 Kim Lan  
38 Gx Vinh Sơn 2 4 70 Kim Lan  
39 Gx Thượng Phúc 1 4 30 Kim Lan  
40 Gx Từ Đức 2 4 40 Thanh Xuyến Bích
41 Gx Hạnh Thông Tây 1 6 90 Thanh Xuyến  
42 Gx An Nhơn 2 4 80 Thanh Xuyến Bích
43 Gx Chính Toà 2 4 30 Thanh Xuyến, Thuý Oanh
44 Gx Trung Chánh 1 4 160 Thanh Xuyến Bích, Ngọc, Nhật
45 Gx Đồng Tiến 1 4 60 Thanh Xuyến Cúc, Như Lan
46 Gx Tân Hưng 1 8 70 Thanh Xuyến Bích
47 Gx Châu Nam 1 4 25 Thanh Xuyến Bích
48 Gx Cao Thái 2 4 40 Tuyết Minh, Khánh Linh Nhàn, Thảo

 

 

DẠY PP RỤNG TRỨNG BILLINGS LỚP NGOÀI LỚP GLHN

STT Tên giáo xứ/ Nơi dạy Số khóa học Số tiết dạy/khóa Số học viên TB/khóa

Đối tượng

Tên giảng viên Trợ giảng
1 Gx Kinh cùng, Tiền giang 2 2 35 Kim Hoàng, Bích  
2 Gx Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 1 2 40 Thanh Xuyến, Bích  
3 Gx Bình thuận, Q.8 1 3 50 Thanh Xuyến, Bích Nhàn
4 Gx Tam Phú, Túc Trưng, Định Quán Đồng Nai 1 2 80 Thanh Xuyến, Kim Hoàng, Bích  
5 Gx Thạch An, Vĩnh cửu, Đồng Nai 1 2 60 Kim Hoàng, Bích  
6 Gx Ba Giồng, Tiền Giang 1 3 20 Tuyết Minh Kim Hoàng, Bích, Nhật, Kim Xuyến, Nhàn, Như Lan
7 Gx Thánh Cẩm, Q.9 1 2 20 Kim Hoàng, Bích  
8 Gx Hòa Lâm, Xuân Lộc 1 3 35 Thanh Xuyến, Bích  
9 Gx Bắc Thần, Xuân Lộc 2 4   Sr Phú, Thanh Xuyến  
10 Gp. BMT cập nhật PP Billings 1 8 Glv HN- dự tòng 180 Thanh Xuyến  
11 Học viện Toma Saigon 1 6 200 Tuyết Minh, Thanh Xuyến Cúc, Diệp
12 Học viện Mến Thánh Giá Chợ Quán Saigon 1 4 200 Tuyết Minh, Thanh Xuyến Cúc, Diệp, Như Lan
13 TTMV Tgp. Saigon 2 6 NC, 2 CB 5 NC1,30CB Tuyết Minh, Thanh Xuyến Nhàn, Bích

 

                               

CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN ĐẠT KHÁC

Hình thức

Đối tượng

Giảng viên  
GV Căn bản Hiếm muộn
Tư vấn/ dạy tại phòng tư vấn 3 20 10 Tuyết Minh  
  20   Thanh Xuyến  
  25   Cúc  
  5   Bích  
Tư vấn, dạy tại nhà học viên/ qua điện thoại   220   Bích  
Tư vấn cá nhân   03   Kim Hoàng  
  02   Kim Xuyến  
  05   Kim Lan  
Tư vấn qua Zalo/ dạy trên youtube     20

4 em có con

Tuyết Minh