MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BILLINGS SG 2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BILLINGS SG 2019

 

Khóa đào tạo các Giảng viên tại TTMV TGP SG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BILLINGS SG 2019

Chia sẽ PP Billings cho các Thầy phó tế TGP SG

 

Hướng dẫn PP Billings cho các Sr Hoc Viện TOMA Dòng Đa Minh 16.1.2019

 

Giảng viên PP Billings SG

Giảng viên PP Billings SG

Giảng viên PP Billings SG

 

Giảng viên PP Billings SG

Buổi tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng Billings SG

Giảng viên Billings SG

 

Buổi tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng Billings SG

 

Khióa Nâng cao 1 cho các Giảng viên PP Billings tại Giáo Phận Đà Lạt

 

 

Cha Jos Nguyễn Hồng Phước Linh Hướng Billings SG