Tạ ơn Thiên Chúa, TT Donald Trump vi ngôn sứ loan báo Tin Mừng BVSS .