TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BILLINGS BAN MÊ THUỘT NĂM 2019

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  BILLINGS BAN MÊ THUỘT NĂM 2019

 

TT Giáo hạt: Số HV Giảng viên
1 Giáo hạt Chính Tòa 375
2 Giáo hạt Mẫu Tâm 585
3 Giáo hat Buôn Hô 125
4 Giáo hạt Giang Sơn 343
5 Giáo hạt Đăk-Min 216
6 Giáo hạt Gia Nghĩa 175
7 Giáo hạt Phước Long 95
8 Giáo hạt Đồng Xoài 236
                 Tổng số: 2150                            135 GV

 

Cha Stephano Tổng Đại diện trong đợt Tập huần, cập nhật kiến thức cho các GLV DTHN dạy PP Billings

 

Hoạt động:

 • . Tham dự Đại hội Billings IV toàn quốc năm 2019 tại trung tâm mục vụ Sài gòn 10/2019
 • . Mở lớp bồi dưỡng Billings cho các anh chị giảng viên 8 giáo hạt tại Trung tâm mục vụ BMT
 • Đợt 1 từ 30/4-5/2019 là:124 hv

     Billings BMT có cha Linh Hướng mới (Cha Giuse Trần Xuân Thọ thay cho cha Phêrô Nguyễn Đức Cường)

Những Thuận lợi:

 • Các giảng viên nhiệt tình, hăng hái tham gia dạy tại các lớpGLHN, cho dù thòi tiết , địa hình không được thuận lợi vào ban đêm.
 • Các anh chị giảng viên tự đầu tư, thiết bị: máy chiếu, giáo cụ trực quan v.v.. để giảng dạy
 • Các Anh chị giảng viên đa số đã nắm vững căn bản của PP để tự tin đứng lớp

– Được đa số các cha xứ trong Giáo phận quan tâm và tạo mọi điều kiện để chia sẽ, hướng dẫn PP Billings

 

Những khó khăn:

 • Một số ít các cha chưa rõ về PP nên cho thởi gian giảng dạy PP rất ítnên các giảng viên không đủ thời gian trình bày PP trọn vẹn và hiệu quả.
 • Còn một số các giảng viên mới được đào tạo lần đầu, nhưng các cha xứ cho dạy và hướng dẫn PP nên hiệu quả không cao (nên cho các giảng viên này theo trợ giảng một thời gian)

Kiến nghị:

 • Mở thêm các lớp dạy PP.Billings cho các học viên mới tại TTMV/GP
 • Bồi dưỡng PP.Billings cho các Giáo hạt
 • Mở lớp nâng cao cho các anh chị GLV Billings
 • Đào tạo phương pháp Billings cho các anh chị em GLV sắc tộc
 • Lên kế hoạch để Billings BMT tham dự đại hội Woomb VN tại Giáo phận Thanh Hóa 2020

                                                                                        Banmêthuột, ngày 08 tháng 1 năm 2010

                                                                                                 Lm Linh hướng Billings BMT

                                                                                                      Jos.Trần Xuân Thọ