KHÓA TẬP HUẤN & BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP BILLINGS GP BMT

KHÓA TẬP HUẤN & BỒI DƯỠNG PP BILLINGS CHO CÁC GIÁO LÝ VIÊN  DẠY DT&HN 4 GIÁO HẠT: CHINH TÒA, MẪU TÂM, BUÔN HÔ, GIANG SƠN GP BMT tại TTMV GP 13-15.9.2016

 

 

KINH CẦU CHO OB BILLINGS ĐƯỢC TUYÊN THÁNH

THAO GIẢNG

TỔNG KẾT

TRUYỀN THÔNG TRÊN TRANG WEB GIÁO PHẬN BMT

http://gpbanmethuot.vn/content/kh%C3%B3a-t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-%E2%80%93-n%C3%A2ng-cao-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-billings